Klachtenregeling

Kwaliteit en dienstverlening staan hoog in het vaandel bij Praktijk Inpetto te Zevenbergen/Oosterhout. Wij zien graag dat u correcte informatie krijgt aan de telefoon en dat u bij ons een goede en passende behandeling krijgt. Ook bij ons kan toch iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met onze praktijk en bij voorkeur met degene die de klacht heeft veroorzaakt. In tweede instantie kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur van onze instelling. Wij zullen ons best doen uw klacht te verhelpen. Als u niet tevreden bent, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij het NIP.

Onze instelling is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland.
Bij deze vereniging kan iedereen een klacht indienen tegen een psycholoog, die lid is van het NIP.
Dit moet dan wel gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Het gaat hierbij dus om klachten over het gedrag van de psycholoog tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep.

De onderstaande tekst is de tekst van de klachtprocedure van het NIP en geldt dus voor alle psychologen, die bij het NIP zijn aangesloten:


Klachtprocedure NIP
Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

· Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
· Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
· Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
· Klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van de Colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden.

Correspondentie
Correspondentie in een klachtzaak wordt in het belang van beide partijen (klager, verweerder) vertrouwelijk behandeld. Alle stukken dienen schriftelijk (per post) en voorzien van een handtekening te worden ingediend. Dit omdat bij verzending per e-mail en fax geen vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd.


Bijstand
Beide partijen mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een raadsman of gevolmachtigde. De raadsman of gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken.

Indienen klacht
Alleen schriftelijk (per post), in het Nederlands naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

· Naam, adres en woonplaats van de klager.
· Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
· Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
· Handtekening van de klager.


Schriftelijke stukkenwisseling
Na ontvangst van de klacht bekijkt het College van Toezicht of deze kan worden behandeld. Als dat het geval is, dan krijgen klager en verweerder (psycholoog) de gelegenheid op elkaars stukken te reageren. De tussenliggende termijn is steeds een maand.

Verweerschrift: reactie van psycholoog (verweerder) op de klacht.
Repliek: reactie van klager op het verweerschrift.
Dupliek: reactie van verweerder op de repliek.
Hiermee is de schriftelijke stukkenwisseling voltooid.

Van alle door een partij ingediende stukken die van belang zijn, wordt een afschrift aan de andere partij gezonden.

Mondelinge behandeling
Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling plaats. Die biedt het College van Toezicht de gelegenheid om partijen aanvullende vragen te stellen. Partijen krijgen de gelegenheid om aanvullende informatie te geven.

· De zittingen duren ongeveer een uur en zijn in principe niet openbaar.
· Drie weken voor de zitting dienen partijen aan te geven of en door wie (naam, hoedanigheid) zij zich laten bijstaan of vergezellen.


Uitspraak
Na de mondelinge behandeling doet het College van Toezicht uitspraak. De op schrift gestelde uitspraak wordt ongeveer 8 weken na de zitting naar partijen gestuurd.

Beroep
Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP. Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

Tot zover de tekst van de klachtenprocedure van het NIP, die van toepassing is op alle psychologen die lid zijn van het NIP.

Afdrukken