Denise de Roo

Denise de Roo is gezinstherapeut en voedingscoach. Aandachtsgebied behandeling opvoedingsproblemen, eet- en voedingsproblemen, kinderen, jongeren en hun ouders (Zevenbergen en Oosterhout).