Hoogbegaafdengroep

Inpetto Jeugd-GGZ speelt in op de behoeften van hoogbegaafde kinderen/jongeren en hun ouders door middel van de HB-groep.

HB-groep

Deze begeleiding bieden we aan in een groepsvorm, vooral omdat we merken dat dit een positieve invloed heeft op het zelfbeeld van kinderen en zij het prettig vinden om met groepsgenoten in contact te komen bij wie ze een stukje herkenning en erkenning vinden.
De groep is veelomvattend, bestaat uit een tweetal informatiebijeenkomsten voor ouders en verder uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen. De structuur van de groep valt grofweg in tweeën te delen. Een gedeelte gericht op psycho-educatie, dat wordt vooraf gegaan door een ouderbijeenkomst en een deel gericht op de sociale vaardigheden en executieve functies, dit wordt ook weer vooraf gegaan door een ouderbijeenkomst. Ouders weten dus vooraf wat er gaat komen.

Twee delen

In het eerste deel wordt er informatie gegeven over wat nu precies hoogbegaafdheid is. Dit doen we aan de hand van verschillende thema’s die passen bij de belevingswereld van hoogbegaafde kinderen.  Hierbij wordt gekeken welke thema’s de kinderen bij zichzelf herkennen en zij kunnen ervaringen uitwisselen met andere hoogbegaafde kinderen. De eerste bijeenkomsten zijn we hier vooral mee bezig.
Het tweede deel van de bijeenkomsten is gericht op de sociale vaardigheden en executieve functies. Hierbij wordt ingespeeld op de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.
Dit betekent dat er zorg op maat geboden wordt; er wordt gekeken naar de executieve functies en in welke mate deze al ontwikkeld zijn en op welk gebied deze nog versterkt kunnen worden. Daarnaast wordt weer aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen op het gebied van de sociale vaardigheden: wat lukt al wel goed en waar loop je nog tegenaan? Hierop steken we dan in middels opdrachten, taken en oefeningen die de kinderen met elkaar uitvoeren. Zo kunnen ze van elkaar leren.
De werkvorm sluit aan bij de creativiteit die we veelal zien bij deze groep kinderen. Ze krijgen zelf inspraak in de vormgeving van de groep. Er wordt positief ingestoken op de talenten van de kinderen. De inhoud van de groep wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd, passend bij de te behandelen thema’s van de betreffende week.
We proberen stil te staan bij de belevenissen van de kinderen en zien dat zij met plezier naar de groepsbijeenkomsten komen.

De ouders

Ouders worden meegenomen in het traject door middel van terugkoppeling na iedere bijeenkomst. Er is een mogelijkheid voor individuele ouderbegeleiding. Voor leerkrachten bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij de ouderbijeenkomsten. Tevens kan na iedere bijeenkomst een terugkoppeling naar school plaatsvinden. Ook evaluatiemomenten en/of adviesgesprekken op school behoren tot de mogelijkheden.
Wanneer er na afronding van de groep, bij wijze van uitzondering, nog behoefte is aan individuele begeleidng, kan deze eveneens geboden worden binnen onze praktijk. Liever anticiperen wij hier vooraf op en bieden we indien nodig een parallel traject.

 

Afdrukken